Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Õiguslik väide ja privaatsuse põhimõtted

Puuduv garantii ja vastutus

Ehkki Roche püüab pakkuda täpset ja ajakohast informatsiooni, ei garanteeri me täielikult veebilehel pakutava informatsiooni õigsust ega täpsust ega võta vastutust veebilehe ja sellel kuvatavate hüperlinkide kasutamisest tulenevate probleemide eest. Roche võib lehte igal ajal ilma ette teatamata muuta, kuid me ei võta endale lehe uuendamise kohustust. Kõik külastajad nõustuvad, et selle veebilehe ja kõigi teise sellega seotud veebilehtede ning nende sisu kasutamine toimub nende enda vastutusel. Ei Roche ega ükski teine meie veebilehe ja teiste meie veebilehel linkidega viidatud veebilehtede koostamise ja kuvamisega seotud osapool ei vastuta otseste, kaudsete, juhuslike, tegevusest tulenevate või erikahjude eest, mis tekivad või on mingil viisil seotud veebilehe teiepoolse kasutamise või sellele juurdepääsu (mitte)saamisega või vigade eest tekstis.

Tegemist ei ole aktsiate müügipakkumisega

Veebilehel esitatud informatsiooni näol ei ole tegemist müügipakkumisega Roche aktsiate ostmiseks, müümiseks ega nendega kauplemiseks. Investoritel on keelatud teha investeerimisotsuseid meie veebilehel kuvatavast infost lähtuvalt.

Ennustuslik informatsioon

Veebileht võib sisaldada ennustuslikku informatsiooni, milles võib esineda märkimisväärseid äritegevust, majandust ja finantstegureid puudutavaid puudujääke. Seega võivad tegelikud tulemused veebilehel kuvatavast oluliselt erineda.

Lingid

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele on esitatud teie mugavust silmas pidades. Me ei avalda arvamust kolmandate osapoolte veebilehtede sisu kohta ega ei võta mingit vastutust kolmandate osapoolte veebilehtedel kuvatava informatsiooni ega selle kasutamise eest.

Kaubamärgid

Kõik veebilehel nimetatud kaubamärgid on Roche Group'i liikmete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Autoriõigus

Roche'i veebileht ning sellel kuvatav ja viidatav informatsioon on esitatud vaid informatiivsel eesmärgil. Informatsiooni kopeerimine, levitamine ja muul otstarbel kasutamine on rangelt keelatud. Veebilehel kuvatava materjali kasutamiseks esitage taotlus Roche'i veebilehe haldajale.

Privaatsuse põhimõtted

F. Hoffmann La-Roche AG online privaatsuse põhimõtted

Täname, et külastasite Roche'i veebilehte või võtsite meiega ühendust e-kirja teel.

Roche'is mõistetakse, et meie veebilehtede külastajate privaatsuse kaitsmine on väga oluline ja et teie tervist puudutav teave on eriti tundliku iseloomuga. Seetõttu püüame igati täita ülemaailmseid andmekaitsenõudeid. Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt Roche'i direktiivile isikuandmete kaitse kohta (Roche Directive on the Protection of Personal Data) ning Euroopa Liidu sh Isikuandmete Kaitse Üldmäärus, Šveitsi ja teistele kohaldatavatele kohalikele õigusnormidele, mis reguleerivad isikuandmete säilitamist, töötlemist, isikuandmetele ligipääsu ning nende edastamist.

Roche'i veebilehed, millelt leiate käesolevad privaatsuse põhimõtted („põhimõtted") ning mis paluvad teil sisestada mis tahes andmeid, on võtnud endale sihiks teie isikuandmete kogumise, säilitamise ja nende turvalisuse tagamise vastavalt käesolevatele põhimõtetele ja kohaldatavatele õigusnormidele, eeskirjadele ja määrustele. Need põhimõtted kehtivad isikuandmete kohta (nagu määratletud allpool), mis on kogutud Roche'i veebipõhistest allikatest ja teabevahetuskeskkondadest (nagu näiteks veebilehed, e-post ja muud online töövahendid), mis sisaldavad nendele põhimõtetele viitavaid linke. Käesolevad põhimõtted ei kehti isikuandmete kohta, mis on kogutud mitteveebipõhistest allikatest ja teabevahetuskeskkondadest, välja arvatud juhtudel, kui sellised isikuandmed on konsolideeritud Roche'i poolt kogutud isikuandmetega. Samuti ei kehti need põhimõtted kolmandate isikute veebipõhiste allikate kohta, milleni võivad teid juhatada Roche'i veebilehtedel olevad lingid, kuid mille sisu ega privaatsustavasid Roche ei kontrolli.

Me kogume teie isikut tuvastavaid andmeid ainult siis, kui te need meile esitate. Me ei jaga teie isikut tuvastavaid andmeid kolmandate isikutega nende turundustegevuse läbiviimiseks ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Palun tutvuge käesolevate privaatsuse põhimõtetega, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me kogume, kasutame, jagame ning kaitseme andmeid veebis.

 • Kogutavad andmed
 • Teie valikud
 • Turvalisus
 • Andmete kasutamine
 • Andmete jagamine ja edastamine
 • Lingid teistele veebilehtedele
 • Laste privaatsuse kaitsmine
 • Täiendav teave veebilehtedel
 • Märkused äri- või ametialase tegevusega seotud veebilehtede kasutajatele
 • Privaatsuse põhimõtete uuendamine
 • Roche'i kontaktandmed

Isikuandmete säilitamine

 • meil on õigus isikuandmeid säilitada kuni lepingust või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
 • me säilitame enamus juhtudel isikuandmeid  10 aastat pärast lepinguliste/kliendi suhete lõpetamist.
 • mõned isikuandmed oleme kohustatud säilitama sellise perioodi vältel tulenevalt lepinguõiguse sätetest
 • muud andmed, mis ei ole lepingu täiemisega seotud kustutatakse kliendiga lepingu lõpetamisel. Muud andmed on vajalikud vaid Roche kasutamiseks ning neid ei ole pärast lepingu lõpetamist enam tarvis
 • ülaltoodud perioodide möödumisel kustutame Teie isikuandmed
 • Roche hoiab isikuandmeid, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

Isiku õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Seoses isikuandmete töötlemisega, on Teil järgmised õigused:

 • Õigus teabele – Teil on õigus saada käesolevates Tingimustes sätestatud teavet. Käesolevate Tingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt  [email protected].
 • Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile koopia isikuandmetest, mida Roche töötleb (isiku enda esitatud andmed)
 • Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda, et me parandaks Teie isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud
 • Õigus andmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et me kustutaks isikuandmed, välja arvatud juhul, kui ettevõte on asjakohaste õigusaktide või Teie ja Roche vahel sõlmitud lepingu alusel kohustatud isikuandmeid edasi töötlema, või kui meil on isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutame isikuandmed nii pea, kui meil pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust
 • Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et ettevõte piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane
 • Õigus andmete ülekandmisele – Teil on õigus nõuda, et me annaks isikule endale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Teie poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille olete ise meile esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku või Teie ja ettevõtte vahelise lepingu alusel
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiate, et ettevõttel puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Teie nõusolekul, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta
 • Õigus esitada kaebus – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus vastavalt punktis 14 toodud juhistele
 • Saate oma käesolevas punktis viidatud õigusi kasutada, saates vastavasisulise kirja punktis 14 toodud juhistele tuginedes
 • anname endast parima, et vastata Teie käesoleva punkti 10 alusel saadetud taotlusele ühe kuu jooksul GDPR art 12 ( 3 ) alusel. Juhul, kui see pole Roche-le esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on meil GDPR art 12 ( 3 ) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

Kogutavad andmed
Andmete kogumiseks veebis on Roche'il kaks üldist meetodit:

Meie poolt kogutavad andmed

 • Isikut tuvastavad andmed. Võite külastada meie veebilehti ilma mingeid isikuandmeid esitamata. Võime koguda teie isikut tuvastavaid andmeid (nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud andmed) ainult siis, kui te need meile esitate. Võime koguda ka teie tervist puudutavat teavet teie poolt vastatud küsimustike või uuringute kaudu.
 • Kokkuvõtlikud andmed. Mõningatel juhtudel eemaldame teie poolt sisestatud andmetelt isikut tuvastavad tunnused ning säilitame neid kokkuvõtlikul kujul. Võime ühendada need andmed teiste andmetega, et tagada anonüümsed ja kokkuvõtlikud statistilised andmed (nt külastajate arv, internetiteenuse pakkuja domeeninimi), mis aitavad meil meie tooteid ja teenuseid paremaks muuta.

Automaatselt kogutavad andmed
Meie ning mõningad kolmandast isikust teenusepakkujad, kellega me koostööd teeme, kogume automaatselt teatud liiki andmeid teiega veebilehtedel suhtlemise ja e-kirjade saatmise kaudu. Meie poolt kasutatavad automaatsed andmekogumisvahendid on näiteks veebilogid/IP aadressid, küpsised, veebimajakad ja kolmandate isikute rakendus- ning sisutööriistad.

Veebilogid/IP aadressid. IP aadress on number, mis määratakse arvutile automaatselt iga kord, kui kasutate internetti. Igasugune arvuti tuvastamine internetis toimub IP aadresside kaudu, mis võimaldavad arvutitel ja serveritel teineteist ära tunda ning omavahel suhelda. Roche kogub IP aadresse süsteemi haldamiseks ning kokkuvõtlike andmete esitamiseks tütarettevõtetele, äripartneritele ja/või müüjatele lehe analüüsimise ja selle toimimise parandamise eesmärgil.

Küpsised. Küpsis on andmehulk, mis paigutatakse automaatselt teie arvuti kõvakettale, kui külastate teatud veebilehte. Küpsis tuvastab teie brauseri. Küpsised võimaldavad meil salvestada teavet serveris, aidates seeläbi teie liikumist veebis kergemaks muuta, veebilehe analüüsi läbi viia ning selle toimimist parandada. Enamik brausereid on algselt seadistatud küpsiseid vastu võtma, aga te saate seadistada oma brauseri ümber kõigi küpsiste vastuvõtmisest keelduma või teid küpsise saatmisest teavitama. Siiski tuleb silmas pidada, et mõned meie veebilehtedest ei pruugi küpsiste keelamise korral õigesti toimida.

Veebimajakad. Teatud veebilehtede või e-kirjade puhul võib Roche kasutada üldlevinud andmekogumisvahendeid, mida nimetatakse „veebimajakateks" (tuntud ka kui „toimingusildid" või „läbipaistvate GIF-ide tehnoloogia"). Veebimajakad aitavad analüüsida veebilehtede efektiivsust, arvutades välja näiteks lehe külastajate või lehe põhielementide vaatamiste arvu.

Veebimajakad, küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad ei kogu automaatselt teie isikut tuvastavaid andmeid. Neid automaatseid jälgimistehnoloogiaid on võimalik kasutada täiendava teabe saamiseks teiepoolse veebilehtede ja/või interaktiivete e-kirjade kasutamise kohta, et neid Teie jaoks kasulikumaks muuta, kuid seda vaid juhul, kui te oma isikut tuvastavaid andmeid vabatahtlikult esitate, tehes seda näiteks registreerimise või e-kirjade saatmise kaudu.

Teenused: Me võime pakkuda teenuseid, mis põhinevad teatud Roche'i veebilehtedel (nagu näiteks Google Maps või QUARTAL FLIFE) olevatel kolmandate isikute arendus- ning sisu vahenditel. Need kolmandad isikud võivad automaatselt koguda teatud liiki andmeid, kui suhtlete meiega meie lehtede kaudu ja kasutate selliseid kolmandate isikute rakendusi ja tööriistu.

Teie valikud
Teil on meie veebilehtede kasutamisel mitmeid valikuid. Teil on võimalik meile isikut tuvastavaid andmeid mitte esitada, kui te ei sisesta neid ühessegi ankeeti või andmevälja ega kasuta ühtegi pakutavat isikupärastatud teenust. Kui soovite oma isikuandmeid esitada, on teil alati õigus neid taotluse kaudu vaadata ja parandada. Mõned lehed võivad küsida teie nõusolekut andmete kasutamiseks teatud viisidel ning teil on õigus nende kasutusviisidega nõustuda või nendest keelduda. Kui otsustate mõne teenuse või teabematerjali kasuks, nagu näiteks e-uudiskiri, on teil alati võimalik nendest loobuda järgides tellimuse tühistamise juhiseid, mida iga tellitud materjal sisaldab. Kui otsustate teenuse või teabematerjali tellimuse tühistada, eemaldame teie andmed võimalikult kiiresti, kuid mõnikord võime teie taotluse läbivaatamiseks vajada täiendavat teavet.

Kui te ei soovi, et küpsised teie lehtede külastusi anonüümselt jälgiks, saate seadistada oma brauseri ümber kõigi küpsiste vastuvõtmisest keelduma või teid küpsise saatmisest teavitama, nagu eespool kirjeldatud.

Turvalisus
Roche kasutab mitmesuguseid tehnoloogiaid ja ohutusabinõusid, eeskirju ja muid toiminguid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata ligipääsu, väärkasutuse, avaldamise, kadumise või hävitamise eest. Teie andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutab Roche ka tööstuse standarditele vastavaid tulemüüre ja paroolikaitset. Sellegipoolest on teie kohustuseks tagada, et arvuti, mida kasutate, on piisavalt kaitstud pahavara (näiteks troojalaste, viiruste ja usside) eest. Olete teadlik asjaolust, et ilma piisavate turvameetmeteta (nt turvaline veebilehitseja konfiguratsioon, ajakohane viirusetõrjetarkvara, personaalne tulemüüritarkvara, kahtlastest allikatest pärit tarkvarade mittekasutamine) on oht, et andmed ja paroolid, mida kasutate selleks et takistada juurdepääsu oma andmetele, avalikustatakse volitamata kolmandatele isikutele.

Andmete kasutamine
Roche (sealhulgas meie tütarettevõtted, allasutused ning grupid üle kogu maailma ja/või meie poolt teenuste osutamiseks palgatud ettevõtted) kasutab teie poolt esitatud isikut tuvastavaid andmeid teie taotluste täitmiseks. Kontrollime nende andmete kasutamist ning vastutame selle eest. Osa nendest andmetest võidakse talletada või töödelda teistes kohtualluvustes, näiteks Ameerika Ühendriikides asuvates arvutites. Nende riikide andmekaitseseadused võivad erineda teie elukoha kohtualluvuse omadest. Sellistel juhtudel tagame, et on olemas asjakohased kaitsemehhanismid, mille kohaselt peab selle riigi andmetöötleja säilitama teie elukohariigis kohaldatavaga võrdväärse andmete kaitse.

Need andmed, mida kasutatakse ka erinevatel inimressurssidega seotud eesmärkidel (tulemuslikkuse juhtimine, pärimisõigust käsitlevad otsused või arendustegevused) aitavad meil paremini mõista teie vajadusi ning parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti. Samuti aitavad need meil isikupärastada teatud teabematerjale ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda. Näiteks võime analüüsida teatud ravimit või haigusseisundit käsitleva veebilehe külastajate sugu ja vanust ning kasutada seda kokkuvõtlike andmete analüüsi enda tarbeks või jagada seda teistega.

Andmete jagamine ja edastamine
Roche jagab teie isikut tuvastavaid andmeid mitmete Roche'i-väliste ettevõtete ja esindajatega, kes viivad läbi tehnoloogilist hooldust või töötavad meie heaks, et aidata meil sooritada selliseid äritehinguid nagu klienditeenuste osutamine või meie tooteid, teenuseid ja pakkumisi hõlmava teabematerjali saatmine. Samuti võime isikut tuvastavaid andmeid jagada meie tütar- või sidusettevõtetega. Kõik need ettevõtted ja esindused on kohustatud järgima meie privaatsuspõhimõtete tingimusi.

Isikut tuvastavaid andmeid võime avalikustada ka järgmistel eesmärkidel:

 1. nende andmetega seotud veebilehe äritegevuse müümiseks, loovutamiseks või mõnel muul viisil üleandmiseks;
 2. nende andmetega seotud lehe äritegevuse müümiseks, loovutamiseks või mõnel muul viisil üleandmiseks;
 3. ettevõttesiseste auditite läbiviimiseks või kaebuste või julgeolekuohtude uurimiseks.

Kolmandate isikute otseturustus. Me ei müü ega levita ühelgi teisel moel teie poolt esitatud isikut tuvastavaid andmeid kolmandatele isikutele nende otseturustuse eesmärgil, välja arvatud juhul, kui me esitame teile selle kohta selgesõnalise teate ning saame teie nõusoleku andmete jagamiseks.

E-kirja saatmine sõbrale või kolleegile. Mõnel Roche'i veebilehel on teil võimalik saata sõbrale või kolleegile linke või teateid, mis juhatavad neid Roche'i veebilehele. Teie poolt esitatud e-posti aadresse võidakse kasutada selleks, et saata teie sõbrale informatsiooni teie nimel ning neid ei koguta ega kasutata Roche'i ega kolmandate isikute poolt täiendavatel eesmärkidel.

Google Analytics. Roche'i veebilehed võivad kasutada programmi Google, Inc. poolt pakutavat veebilehe analüüsimise teenust („Google"). Google Analytics kasutab küpsiseid, teie arvutisse paigutatavaid tekstifaile, abistamaks veebilehel analüüsida, kuidas lehte kasutatakse. Veebilehe kasutamist puudutav küpsise poolt genereeritud informatsioon (sh teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i poolt USA-s olevatesse serveritesse. Google kasutab seda informatsiooni veebilehe teiepoolse kasutamise hindamise eesmärgil, kompileerides veebilehe operaatoritele lehe aktiivsust puudutavaid raporteid ja pakkudes teisi veebilehe aktiivsuse ja interneti kasutamisega seonduvaid teenuseid. Google võib samuti seadusega ettenähtud juhtudel edastada seda informatsiooni kolmandatele isikutele või siis, kui need kolmandad isikud töötlevad seda informatsiooni Google'i asemel. Google ei seosta teie IP-aadressi Google'il olevate teiste andmetega. Te võite küpsiste kasutamisest keelduda, seadistades oma brauseri vastavalt sellele, kuid nagu eelpool mainitud, pidage meeles, et nii toimides võib juhtuda, et te ei saa kasutada Roche'i veebilehe täit funktsionaalsust. Kasutades Roche'i veebilehe, nõustute teid puudutavate andmete töötlemisega Google'i poolt ülalesitatud moel ja eesmärkidel.

Lingid teistele veebilehtedele
Meie lehed sisaldavad linke mitmetele veebilehtedele, mis võivad pakkuda kasulikku teavet meie külastajatele. Käesolevad privaatsuse põhimõtted ei kehti nendele lehtedele ning seetõttu soovitame teil privaatsuse põhimõtete kohta teabe saamiseks pöörduda otse nende veebilehtede korraldajate poole.

Laste privaatsuse kaitsmine
Meie veebilehed on suunatud täiskasvanutele. Me ei kogu isikut tuvastavaid andmeid alla 13-aastastelt lastelt ilma tema seadusliku esindaja eelneva tõestatud nõusolekuta. Niisugusel seaduslikul esindajal on õigus soovi korral vaadata lapse esitatud andmeid ja/või nõuda nende kustutamist.

Täiendav teave veebilehtedel
Kui veebileht sisaldab teatud privaatsust käsitlevaid sätteid, mis erinevad siin nimetatud sätetest, avalikustatakse need sätted teile lehel, kus isikut tuvastavaid andmeid kogutakse.

Märkused äri- või ametialase tegevusega seotud veebilehtede kasutajatele
Kui te olete Roche'iga äri- või ametialastes suhetes, võime teie esitatud andmeid (sealhulgas lehtedel, mis on mõeldud spetsiaalselt äri- või ametialase tegevusega seotud kasutajatele) kasutada teie taotluste täitmiseks ning ärisuhete arendamiseks teie ja teie poolt esindatud üksuste vahel. Samuti võime jagada sellised andmeid kolmandate isikutega, kes tegutsevad meie nimel.

Privaatsuse põhimõtete uuendamine
Roche võib käesolevaid online privaatsuse põhimõtteid aeg-ajalt uuendada. Kõikidest privaatsuse põhimõtete muudatustest tuleb sellel lehel viivitamatult teavitada. Meie veebilehtede jätkuv kasutamine pärast teatise saamist privaatsuse põhimõtete muutmise kohta, tähendab teie nõusolekut värskelt esitatud andmete kasutamiseks kooskõlas muudetud Roche privaatsuse põhimõtetega. Praegu kehtivad privaatsuse põhimõtted jõustusid 1. novembril 2005 ja on täiendatud seoses Andmekaitse Üldmääruse jõustumisega 25. Mail 2018.

Roche'i kontaktandmed
Küsimuste esitamiseks ja oma profiili muutmiseks või kustutamiseks võtke meiega ühendust aadressil:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Switzerland

Kui ei ole otseselt teisiti märgitud, kehtivad käesolevad privaatsuse põhimõtted F. Hoffmann-La Roche Ltd-le või F. Hoffmann-La Roche Ltd veebilehtedele.