Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Kasutustingimused

Kasutustingimused ja -põhimõtted ("kasutustingimused"), mis kehtivad Accu-Chek-i veebilehel (veebileht) asuvad aadressil accu-chek.com. Palun lugege kasutustingimused põhjalikult läbi. Veebilehte kasutades kinnitate, et olete nõus nii kasutustingimuste kui kõikide seonduvate seaduste ning määrustega. Kui te nende kasutustingimustega ei nõustu, on veebilehele ligipääs ja selle kasutamine Teile keelatud.

Veebilehe omanik, haldaja ning finantseerija on Roche Diabetes Care, Inc. (“Roche”). Veebilehe originaalsisu, omadused ja funktsionaalsus on Roche'i omand ning võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse-, kaubamärgi-, ärisaladuse- ja muude intellektuaalomandi- või varaõiguse seadustega.

Roche jätab endale õiguse enda äranägemise järgi neid kasutustingimusi igal ajal muuta või täiendada. Teie kohustus on aeg-ajalt need kasutustingimused muudatuste või täienduste jälgimiseks üle vaadata. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast muudatuste või täienduste sisseviimist näitab Teie nõustumist vastavate muudatuste või täiendustega.

Roche on teinud ja teeb ka tulevikus suuri jõupingutusi, et tagada veebilehel oleva info täpsus ja ajakohasus, kuid:

SEDA VEEBILEHTE NING SELLE SISU PAKUTAKSE „NII NAGU ON“ PÕHIMÕTTEL. ROCHE LOOBUB SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES KÕIKIDEST GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, SEADUSEGA MÄÄRATLETUD VÕI MUUDEST, MUUHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST MÜÜGIGARANTIIDEST NING GARANTIIDEST, MIS PUUDUTAVAD KOLMANDATE OSAPOOLTE ÕIGUSTE RIKKUMISI VÕI SOBIVUST KONKREETSETE EESMÄRKIDEGA. ISEÄRANIS EI GARANTEERI ROCHE SELLE VEEBILEHE VÕI SELLELE VIITAVATE VEEBELIEHTEDE KAUDU EDASTATAVA SISU, TARKVARA, TEKSTI, GRAAFIKA, VAHENDITE, LINKIDE, OMANIKU BROŽÜÜRIDE, SEADMETE KASUTUSJUHENDITE VÕI MUUDE TEABEEDASTUSTE TÄPSUST VÕI AJAKOHASUST. ROCHE EI GARANTEERI SELLE VEEBILEHE KÄTTESAADAVUST, KATKEMATUST, VEA- VÕI VIIRUSTE PUUDUMIST VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDE PUUDUMIST.

ROCHE EGA ÜKSI MUU SELLE VEEBILEHE TOOTMISE VÕI KÄTTETOIMETAMISEGA SEOTUD OSAPOOL EI VASTUTA SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL ÜKSKÕIK MILLISTE KAHJUDE EEST, NENDE HULGAS, KUID MITTE AINULT, ETTENÄGEMATUTE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE, KAUDSETE NING KARISTATAVATE KAHJUDE, ISIKLIKU KAHJU, SÜÜLISE SURMA, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕIMETUSEST SEDA VEEBILEHTE VÕI SELLE SISU KASUTADA VÕI IGASUGUSTE RIKETE EEST, MIS SEONDUVAD TOIMIVUSE, VIGADE, VÄLJAJÄÄMISE, KATEKSTUSE, MÕJU VÕI VIIVITUSEGA, VÕI RIKKEGA VEEBILEHE TOIMUVUSES VÕI EDASTATAVUSES, ARVUTIVIIRUSEGA, ÜHENDUSSÜSTEEMI RIKKE VÕI KASUTAMATUSEGA, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB GARANTIIL, LEPINGUL, ÕIGUSRIKKUMISEL VÕI MIS IGANES MUUL SEADUSANDLIKUL TEOORIAL JA OLENEMATA SELLEST, KAS ROCHE'I ON SELLISTE KAHJUDE KOHTA TEAVITATUD. KUI TE EI OLE RAHUL SELLE VEEBILEHE VÕI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, ON AINUS ABINÕU SELLE VEEBILEHE KASUTAMINE LÕPETADA.

Teave, k.a tooteteave, mis veebilehel sisaldub ja millele viidatakse või mis sisaldub ükskõik millises e-kirjas või mõnes muus sellel veebilehel vabatahtliku registreerimise vastusena Teile saadud suhtlusvahendis, on oma loomult üldine ja saadetud vaid informatsiooni edastamise eesmärgil. Antud veebilehe eesmärgiks EI ole anda meditsiinilist nõu ning selle põhjal ei saa määrata meditsiinilisi diagnoose või ravi. Meditsiiniliste küsimuste korral küsige alati nõu arstilt või muult kvalifitseeritud tervishoiutöötajalt. Ärge eirake meditsiinilist nõu või lükake selle saamist edasi antud veebilehel sisalduva või viidatud info põhjal.

Antud veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Roche ei oma nende veebilehtede üle kontrolli ning ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb kolmandate osapoolte veebilehtede sisust, praktikatest või standarditest. Kolmanda osapoole lingi lisamine ei tähenda, et Roche seal sisalduvat infot soovitab või toetab. Kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub Teie enda vastutusel ning allub vastava kolmanda osapoole veebilehte kasutustingimustele ja -põhimõtetele.

Selle veebilehe kaudu, kaasa arvatud e-mailide kaudu, Roche’ile saadetava informatsiooni õigsuse eest vastutate Teie. Nõustute mitte esitama või saatma ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, heade tavadega vastuolus olevat, pornograafilist või labast materjali. Samuti nõustute mitte üles laadima, e-kirjaga saatma või muul moel edastama materjali, mis häirib veebilehe tööd. Kui Teie poolt saadetud e-kiri sisaldab teavet meditsiinilise seadmega seotud võimalike kahjulike nähtude või kõrvalnähtude kohta, võib Roche olla kohustatud Teiega lisainfo saamiseks ühendust võtma.

Kahjulikest kõrvalmõjudest palume teavitada Eesti Ravimiametit. Külastage lehekülge https://www.ravimiamet.ee, või helistage telefonil  + 372 737 4140.

Teie poolt selle veebilehe kaudu Roche’ile info edastamine on tasuta ning ei ole konfidentsiaalne, välja arvatud Roche’i poolt selgesõnaliselt sätestatud juhtudel. Roche’il on õigus infot mis iganes põhjustel, ilma Teie loata ning ilma Teile maksmata vabalt kopeerida, kasutada, avaldada ning teistele edasi saata. Roche võib kasutada kõiki Teie saadetud infos sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või muid tehnikaid vabalt valitud eesmärkidel.

Kasutades seda veebilehte, võite Teie saata ning Roche Teie kohta koguda teatud informatsiooni Teie ning Teie-poolse veebilehe kasutamise kohta. Roche võib vastavalt privaatsuspoliitikale kasutada sellist informatsiooni vabalt valitud eesmärkidel, kaasa arvatud turunduseks.

Selle veebilehe kasutamine on ette nähtud ainult Eesti elanikele. See veebileht võib sisaldada tooteinfot või üksikasju, mis ei pruugi olla Teie riigis kehtivad või kättesaadavad. Palun pange tähele, et Roche ei vastuta, kui kasutate veebilehe eesmärgiga pääseda ligi teabele, mis ei ole vastavuses teie päritoluriigis kehtivate seaduste, regulatsioonide, registreerimis- või kasutusnõuetega. Veebilehe külastamine väljastpoolt Eestit toimub Teie enda vastutusel.

Kõik sellel veebilehel toodete või teenuste kohta tehtud pakkumised on kehtetud, kui need ei ole seadusega kooskõlas.

Kõik veebilehel esinevad tekstid, graafika ning kunstilooming on autoriõigustega kaitstud Roche’i omand (või Roche’i poolt vastava loa alusel kasutatav kolmandate osapoolte omand) ning on kaitstud Ameerika Ühendriikide föderaalsete ning rahvusvaheliste autoriõiguste seadustega ning. Igasugune kopeerimine, edasi saatmine või muu kasutus on rangelt keelatud. Päringud veebilehel sisalduva info kopeerimisõiguste kohta tuleb suunata veebihaldurile.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK COMPASS, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK DIRECT TO YOU, ACCU-CHEK INNER CIRCLE, ACCU-CHEK LINKASSIST, ACCU-CHEK MULTICLIX, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK NANO SMARTVIEW, ACCU-CHEK PREFERRED SAVINGS, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SMARTVIEW, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK TENDER, ACCU-CHEK TESTING IN PAIRS, ACCU-CHEK TO, ADVANTAGE, CAMIT, COMBO, COMFORT CURVE, FASTCLIX, RAPID-D, SOFTCLIX ja ULTRAFLEX on Roche’i kaubamärgid.

Kõik muud tootenimetused ja kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Antud kaubamärkide kasutamine või vääriti kasutamine on rangelt keelatud. Siin sisalduvat infot ei saa otseselt, kaudselt või muul moel tõlgendada kui litsentsi või õiguse andmist ühegi Roche’i või kolmanda osapoole patendi või kaubamärgi alusel.

Antud kasutustingimused juhinduvad Eesti seadusandlusest.

Veebilehe kasutamisel olete kohustatud järgima ka privaatsuspoliitikat.

Roche võib peatada Teie ligipääsu veebilehele kas täielikult või osaliselt igal ajal ning ilma ette teatamata, kui olete ettevõtte hinnangul rikkunud või võite rikkuda mõnd kasutustingimustes märgitut sätet või tingimust, või muul põhjusel enda äranägemise järgi.